ירושה ועיזבון

שתפו
Facebook
WhatsApp
Twitter

האמרה הידועה מתחום דיני הירושה והצוואה, לפיה "אין אדם יודע יום פקודתו" טומנת בחובה השלכות נרחבות, כלכליות ואחרות. לפיכך, הצוואה, הלכה למעשה, הינה דרכו של אדם ליתן לרצונו האוטונומי בדבר חלוקת רכושו וכספו תוקף משפטי מחייב. החופש לצוות יונק חיותו מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר מכיר בזכות לקניין כזכות מוגנת.

יחד עם זאת, באין צוואה, רכושו של אדם יחולק ליורשיו הטבעיים על פי דין המוסדר בחוק הירושה – 1965. חוק הירושה אף קובע אופן חלוקת העיזבון.

השאלה "מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר לכתו?" הינה שאלה בעלת חשיבות עצומה בעולם של דיני הירושה והיא טומנת בחובה שאלות של חלוקת רכוש, כספים, זכויות ואפילו הוראות ליורשים כיצד לנהוג במורשתו של אדם לאחר שהלך לעולמו. 

מוסד זה שנקרא "צוואה" מחזק את הוודאות כי רכושו של אדם יתחלק בדיוק באופן בו חפץ המוריש, ואף עשוי למנוע סכסוכים ומחלוקות משפחתיים אשר מגיעים כמעט תדיר לפתחו של בית המשפט.

ערכית צוואה באופן יסודי ונכון המתרגם את רצונותיו וכוונותיו של המצווה, מביאה לשקט נפשי – הן בחייו של המצווה והן לאחר הסתלקותו מהעולם, ולמעשה – מאפשר למצווה להורות ליורשיו או למבצעי חלוקת עיזבונו, כיצד יתחלק רכושו.

כתיבת צוואה אשר באה ליתן ביטוי לרצונו האחרון של אדם כאמור, תשרת את המצווה במקרים בהם אופן חלוקת הרכוש אינה בהתאם לאמור בחוק הירושה.

תחום דיני הצוואות והירושות עשוי להציף נושאים שונים, ובכלל זה: הפקדת צוואה, פגמים בצוואה, עילות לפסילת צוואה, הסתלקות מירושה, הגשת התנגדויות וכיו"ב.

מהם סוגי הצוואות הקיימים?

צוואה בעדים – הצוואה תיערך בכתב, יצויין בה תאריך, והיא תיחתם ע"י המצווה בנוכחות 2 עדים, אשר יחתמו אף הם על הצוואה באותו המעמד. יש להקפיד כי העדים לצוואה לא יהיו יורשים או "מעוניינים" על פי הצוואה.

צוואה בכתב יד – תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, ותישא תאריך וחתימה.

צוואה בפני רשות – תיעשה ע"י המצווה באמירתו בעל פה או בהגשת דברי הצוואה בכתב ע"י המצווה בפני שופט ו/או רשם של בימ"ש ו/או רשם לענייני ירושה ו/או בפני חבר של בית דין דתי ו/או נוטריון. את דברי הצוואה כפי שנרשמו יש להקריא בפני המצווה והמצווה יצהיר שזו היא צוואתו, והשופט או אחד המנויים לעיל יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה וכי המצווה הצהיר שזו היא צוואתו.

צוואה בעל פה – שכיב מרע (אדם גוסס) – צוואה בפני שני עדים אשר יכולה להיעשות רק על-ידי חולה אנוש או מי שרואה עצמו, בנסיבות אחרות, מול פני המוות. במידה ועברו 30 הימים מאז עשיית הצוואה וחלפו הנסיבות אשר התירו את עשיית הצוואה והמצווה עודנו בחיים – הצוואה בטלה.

צוואה הדדית – סעיף 8א' לחוק הירושה הסדיר את נושא הצוואה ההדדית. צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת במסמך אחד או ב-2 מסמכים נפרדים בו זמנית, במסגרתם קובעים בני זוג הוראות הדדיות זהות באשר למה ייעשה ברכושם לאחר מותם. בצוואה הדדית בד"כ מצווה כל אחד מבני הזוג את רכושו לבן הזוג אשר נותר בחיים. ניתן אף לקבוע הוראות של יורש אחר יורש או יורש במקום יורש בצוואות הדדיות.

הפקדת צואה – תקנה 6 לתקנות הירושה מסדירה את הדרך להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה לאחר עשייתה. אין חובה להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה אולם להפקדת הצוואה יתרונות לא מבוטלים דוגמת ההוכחה לכך כי האדם אכן עשה צוואה וכן כי הצוואה תישמר ולא תאבד. יתרון נוסף בהפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה הוא בכך שבמידה ותהיה מחלוקת בנוגע למועד עריכת הצוואה, אזי תהיה ראיה לכאורה כי הצוואה נערכה לכל המאוחר במועד בו הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה. מצווה יכול להפקיד את צוואתו אצל עורך דינו ו/או לשמור עליה בביתו ותוקפה לא ייגרע בשל כך.

כעורכי דין בתחום דיני הירושה והצוואה, נעניק את השירותים המשפטיים הבאים: 

בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה – בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה תוגש בליווי תצהיר ובצירוף המסמכים הבאים: תעודת פטירה או הצהרת מוות, הצוואה המקורית, אישור על משלוח ההודעה בדואר ליורשים או לזוכים עפ"י הצוואה, ייפוי כח לעורך דין אם המבקש מצויג, אישור על תשלום האגרה, אישור שבמרשם הארצי אין רישום בדבר בקשה קודמת לצו ירושה או לצו קיום צוואה. לאחר מכן, הרשם יפרסם הודעה לפיה הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה בעיתון יומי ו-ב"רשומות" וייקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות. כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות בליווי תצהיר תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו .לא הוגשה התנגדות ולא התקימו התנאים האחרים לבית המשפט לענייני משפחה, ייתן הרשם לענייני ירושה צו ירושה או צו קיום צוואה. 

התנגדות לצו קיום צוואה וצו ירושה – יחד עם זאת, בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תועבר לבית המשפט לענייני משפחה במקרים שלהלן: הוגשה התנגדות לבקשה ; המדינה היא צד לבקשה ; היועץ המשפטי לממשלה החליט להצטרף להליך ; האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר ; הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בע"פ או צוואה בעלת פגם או חסר ; על הירושה חלים כללי המשפט הבינלאומי הפרטי ; הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

בדיון בבקשה רשאי בית המשפט להצהיר על זכויות היורשים. נתן בית המשפט צו ירושה אן צו קיום צוואה יועבר העתק הצו לרשם לענייני ירושה לשם רישום במרשם הארצי.

הסכם בין יורשים – הסכם בין יורשים הוא הסכם המוסדר בסעיף 110 לחוק הירושה. ההסכם מאפשר ליורשיו המנוח להסדיר ביניהם את אופן חלוקת הירושה בדרך שבה יבחרו, וזאת ללא קשר לרצונו של המנוח או הוראותיו, בין אם השאיר צוואה, בין אם לאו. מטרת ההסכם שמגובש בין יורשי עיזבון היא לשנות את חלוקת העיזבון הקבועה בחוק הירושה או בצוואה, כך שכל יורש שהינו צד להסכם יקבל חלק שונה מזה שיועד לו מנכסי העיזבון.

מהם השיקולים לעריכת הסכם בין יורשים?

מניעת מחלוקות וסכסוכים עתידיים. 

לדוגמא, מנוח הוריש בצוואתו שני נכסי מגורים וציווה כי יתחלקו בין שלושת ילדיו. לעיתים, בין שלושת הילדים אין יחסים תקינים או שהם מעדיפים שלא להיות שותפים כבעלי זכויות בכנסים, ובמקרים כאלו הסכם בין יורשים מקבל משמעות כבירה לערוך הפרדה ברישום הבעלות על הנכסים וזאת בכדי למנוע מחלוקות וסכסוכים. 

שיקול נוסף בעריכת הסכם בין יורשים עניינו בתכנון מס: 

לדוגמא, כאשר אחד מהיורשים עשוי לשלם סכום נמוך ביותר על מכירת המקרקעין שיירש בעתיד, לכן יהא זה הגיוני לערוך חלוקה מחודשת של העיזבון, באופן שיאפשר תשלום מופחת במס בגין מימוש המקרקעין בעתיד. 

יתכנו מקרעים בהם הסכם בין יורשים יבוא לעולם  בשל הליך התנגדות לצוואה.  מדובר בהליך המתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בין אלו שנושלו ע"י המוריש בצוואתו לבין אלו שזכו. 

הלכה למעשה, הצדדים רשאים להגיע להסכמה על חלוקת הירושה בהתאם להסכם בין יורשים, ובתוך כך הם רשאים לקבוע כי צוואת המנוח לא תקוים בסופו של יום וכי במקומה – יינתן צו ירושה,. באמצעות מהלך שזכה ניתן יהיה לחלק בין כלל היורשים את נכסי המצווה אף אם זה נעשה בניגוד לרצונו של המצווה.

כתבו לנו >

וואצאפ
דילוג לתוכן